• Accepted
 • Book Chapters
 • 2018
 • Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Zhengzhe Liu, Raquel Urtasun, Jiaya Jia: GeoNet: Geometric Neural Network for Joint Depth and Surface Normal Estimation. CVPR 2018
 • Ruiyu Li, Kaican Li, Yi-Chun Kuo, Michelle Shu, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Jiaya Jiay: Referring Image Segmentation via Recurrent Refinement Networks. CVPR 2018
 • Ying-Cong Chen, Huaijia Lin, Michelle Shu, Ruiyu Li, Xin Tao, Xiaoyong Shen, Yangang Ye, Jiaya Jia: Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation. CVPR 2018
 • Shu Liu, Lu Qi, Haifang Qin, Jianping Shi, Jiaya Jia: Path Aggregation Network for Instance Segmentation. CVPR 2018
 • Xiaojuan Qi, Qifeng Chen, Jiaya Jia, Vladlen Koltun: Semi-parametric Image Synthesis. CVPR 2018
 • Xin Tao, Hongyun Gao, Xiaoyong Shen, Jue Wang, Jiaya Jia: Scale-recurrent Network for Deep Image Deblurring. CVPR 2018
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003