CSE ACM Programming Team Won the Gold Medal in the ACM/ICPC Dalian, Beijing and Qingdao Regional Contest 2016

Congratulations to Leung On Yin (CS), Lee Chun Yin Sampson (CS),Tung Kam Chuen coached by Prof. Chan Siu On won a gold model in the in the ACM/ICPC Dalian Regional Contest 2016.

Congratulations to Poon Lik Hang, Yik Wai Pan, Ho Ngan Hang coached by Prof. Chan Siu On won the gold model in the 2016 ACM/ICPC Beijing Regional Contest.

Congratulations to Lee Chun Yin Sampson (CS), Leung On Yin (CS), Tung Kam Chuen coached by Prof. Chan Siu On won a gold model in the in the ACM/ICPC Qingdao Regional Contest 2016.