• Accepted
 • Xiaoyong Shen, Chao Zhou, Li Xu, Jiaya Jia: Mutual-Structure for Joint Filtering. International Journal of Computer Vision. accepted.
 • Cewu Lu, Di Lin, Jiaya Jia, Chi-Keung Tang: Two-Class Weather Classification. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. accepted.
 • Book Chapters
 • 2017
 • Ying-Cong Chen, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia: Makeup-Go: Blind Reversion of Portrait Edit. ICCV 2017
 • Shu Liu, Jiaya Jiay, Sanja Fidler, Raquel Urtasun: Sequential Grouping Networks (SGN) for Instance Segmentation. ICCV 2017
 • Chao Zhou, Hong Zhang, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia: Unsupervised Learning of Stereo Matching. ICCV 2017
 • Xiaojuan Qi, Renjie Liao, Jiaya Jiay, Sanja Fidler, Raquel Urtasun: 3D Graph Neural Networks for RGBD Semantic Segmentation. ICCV 2017
 • Ruiyu Li, Makarand Tapaswi, Renjie Liao, Jiaya Jia, Raquel Urtasun, Sanja Fidler: Situation Recognition with Graph Neural Networks. ICCV 2017
 • Xin Tao, Chao Zhou, Xiaoyong Shen, Jue Wang, Jiaya Jia: Zero-order Reverse Filtering. ICCV 2017
 • Xin Tao, Hongyun Gao, Renjie Liao, Jue Wang, Jiaya Jia: Detail-revealing Deep Video Super-resolution. ICCV 2017
 • Xiaoyong Shen, Hongyun Gao, Xin Tao, Chao Zhou, Jiaya Jia: High-Quality Correspondence and Segmentation Estimation for Dual-Lens Smart-Phone Portraits. ICCV 2017
 • Di Lin, Cewu Lu, Jiaya Jia: RSCM: Region Selection and Concurrency Model for Multi-class Weather Recognition. IEEE Trans. Image Processing 26(9): 4154-4167 (2017)
 • Hengshuang Zhao, Jianping Shi, Xiaojuan Qi, Xiaogang Wang, Jiaya Jia: Pyramid Scene Parsing Network. CVPR 2017
 • Shuai Yi, Xiaogang Wang, Cewu Lu, Jiaya Jia, Hongsheng Li: L0 Regularized Stationary Time Estimation for Crowd Analysis. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 39(5): 981-994 (2017)
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003