Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

presentations:home [2019/01/15 11:44]
hpchan
presentations:home [2019/09/16 17:52] (current)
wchen
Line 1: Line 1:
 +====== Term 1, Fall 2019-20 ======
 +===== Intelligence Group Meeting =====
 +
 +  * **Day**: Tuesday
 +  * **Time**: 9:30 am - 11:00 am
 +  * **Venue**: Room 1027, HSB Engineering Building
 +<html><center></html>
 +^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^
 +|  Sept.  10  |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    |
 +|  Sept.  17  |    |  Yue Wang  |  Jichuan Zeng  |    |    |
 +|  Sept. 24  |    |  Haoli Bai  |  Wang Chen   |    |    |
 +|  Oct. 01    |    |  National Day  |    |    |    |
 +|  Oct. 08   |    |  Hou Pong Chan  |  Weibin Wu  |    |    |
 +|  Oct. 15   |    |  Jiani Zhang  |  Pengpeng Liu |    |    |
 +|  Oct. 22  |    |  Wenxiang Jiao  |  Jingjing Li  |    |    |
 +|  Oct. 29  |    |  Ziqiao Meng  |  Yuxin Su  |    |    |
 +|  Nov. 05  |    |  Tianyu Liu  |  Yankai Chen  |    |    |
 +|  Nov. 12  |    |  Xinyu Fu  |  Menglin Yang  |    |    |
 +|  Nov. 19  |    |  Yue Wang  |  Yifan Gao  |    |    |
 +|  Nov. 26  |    |  Haoli Bai  |  Wang Chen   |    |    |
 +|  Dec. 03   |    |  Hou Pong Chan  |  Weibin Wu  |    |    |
 +|  Dec. 10   |    |  Jiani Zhang  |  Pengpeng Liu |    |    |
 +|  Dec. 17  |    |  Wenxiang Jiao  |  Jingjing Li  |    |    |
 +
====== Term 2, Spring 2018-19  ====== ====== Term 2, Spring 2018-19  ======
 +
===== Group Meeting ===== ===== Group Meeting =====
-  * **Day**: Tuesday +  * **Day**: Monday 
-  * **Time**: 4:00 pm - 5:30 pm+  * **Time**: 2:00 pm - 3:30 pm
  * **Venue**: Room 1021, HSB Engineering Building   * **Venue**: Room 1021, HSB Engineering Building
<html><center></html> <html><center></html>
^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^ ^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^
|  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    | |  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    |
-|  Jan.  22 |    |  Jichuan Zeng  |  Yue Wang  |    |    | +|  Jan.  21 |    |  Yue Wang  |    | {{:presentations:topic-oriented summary.pdf|}}   |    | 
-|  Jan. 29  |    |  Haoli Bai  |   Pengpeng Liu  |    |    |  +|  Jan. 28  |    |  Haoli Bai  |   Jichuan Zeng  |    |    |  
-|  Feb. 05 |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    | +|  Feb. 04 |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    | 
-|  Feb. 12   |    |  Ken Chan  |  Wang Chen  |   |    | +|  Feb. 11  |    |  Xiaotian Yu  |  |    |    | 
-|  Feb. 29 |    |  Yuxin Su |  Weibin Wu   |    |    | +|  Feb. 18  |    |  Hou Pong Chan |  Wang Chen  | {{:presentations:wchen_groupmeeting_0218.pdf|wchen_slides}}  |    | 
-|  Feb. 26 |    |  Wenxiang Jiao  |  Tianyi Yang   |   |    |  +|  Feb. 25 |    |  Jiani Zhang |  Weibin Wu   |    |    | 
-|  Mar. 05 |    |  Jiani Zhang |  Ziqiao Meng  |    |    | +|  Mar. 04 |    |  Wenxiang Jiao  |  Yuxin Su  | {{:presentations:puzzle.pptx|}}  |    |  
-|  Mar. 12 |    |  Han Shao  |  Jingjing Li |    |    | +|  Mar. 11 |    |  Pengpeng Liu |    |    |    | 
-|  Mar. 19 |    |    |   |   |    | +|  Mar. 18  |    |  Ziqiao Meng |  Jingjing Li |    |    | 
-|  Arp. 2 |    |   |    |    |    | +|  Mar. 25 |    |  Han Shao  |    |    |    | 
 +|  Apr. 1 |    |  Han Shao  |    |    |    | 
 +|  Apr. 8 |    |  Yifan Gao   |   |  tentative  |    
 +|  Apr. 15  |    |  Yue Wang  |   Xinyu Fu | {{:presentations:reddit_summarization_MMN.pptx|}}  |    | 
 +|  Apr. 22 |    | No Meeting  |    |    |    | 
 +|  Apr. 29  |    |  Haoli Bai  |   Jichuan Zeng  |    |    |  
 +|  May 27  |    |  Hou Pong Chan  |  Wang Chen  |    |    | 
 +|  Jun. 10  |    |  Jiani Zhang  |  Weibin Wu   |    |    | 
 +|  Jun. 17  |    |  Wenxiang Jiao  |  Yuxin Su  |    |    |  
 +|  Jun. 24  |    |  Pengpeng Liu  |    |    |    | 
 +|  Jul. 8  |    |  Ziqiao Meng  |  Jingjing Li  |    |    | 
 +|  Jul. 29  |    |  -  |    |    |    | 
 +|  Aug. 12  |    |  -  |    |    |    | 
 +|  Aug. 26  |    |  -  |    |    |    |
====== Term 1, Autumn 2018-19  ====== ====== Term 1, Autumn 2018-19  ======
 
presentations/home.1547523866.txt.gz · Last modified: 2019/01/15 11:44 by hpchan     Back to top