Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

presentations:home [2019/01/08 16:03]
hpchan
presentations:home [2019/03/18 13:57] (current)
jnzhang
Line 2: Line 2:
===== Group Meeting ===== ===== Group Meeting =====
-  * **Day**: Tuesday +  * **Day**: Monday 
-  * **Time**: 4:00 pm - 5:30 pm+  * **Time**: 2:00 pm - 3:30 pm
  * **Venue**: Room 1021, HSB Engineering Building   * **Venue**: Room 1021, HSB Engineering Building
<html><center></html> <html><center></html>
^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^ ^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^
|  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    | |  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    |
-|  Jan.  22 |    |  Jichuan Zeng |  Yue Wang |    |    | +|  Jan.  21 |    |  Yue Wang |    |    |    | 
-|  Feb. 05 |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    | +|  Jan. 28   |    | Haoli Bai  |   Jichuan Zeng   |    |    |  
-|  Feb. 12   |    |  Haoli Bai |  Pengpeng Liu   |    |    |  +|  Feb. 04 |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    | 
-|  Feb. 19   |    |  Ken Chan  |  Wang Chen  |   |    | +|  Feb. 11  |    |  Xiaotian Yu | |    |    | 
-|  Feb. 26 |    |  Yuxin Su |  Weibin Wu   |    |    | +|  Feb. 18  |    |  Hou Pong Chan |  Wang Chen  | {{:presentations:wchen_groupmeeting_0218.pdf|wchen_slides}}  |    | 
-|  Mar. 5 |    |  Wenxiang Jiao |  Tianyi Yang   |    |    |  +|  Feb. 25 |    |  Jiani Zhang |  Weibin Wu   |    |    | 
-|  Mar. 12 |    |  Jiani Zhang | Ziqiao Meng  |    |    | +|  Mar. 04 |    |  Wenxiang Jiao |  Yuxin Su  |    |    |  
-|  Mar. 19 |    |  Han Shao |  Jingjing Li  |    |    | +|  Mar. 11 |    |  Pengpeng Liu |   |    |    | 
-|  Mar. 26 |    |    |   |   |    | +|  Mar. 18 |    |  Ziqiao Meng |  Jingjing Li  |    |    | 
-|  Arp. 2 |    |   |    |    |    |+|  Mar. 25 |    |  Han Shao |    |    |    |
 
presentations/home.1546934618.txt.gz · Last modified: 2019/01/08 16:03 by hpchan     Back to top