Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

presentations:home [2019/04/01 13:41]
hlbai
presentations:home [2019/09/16 17:52] (current)
wchen
Line 1: Line 1:
 +====== Term 1, Fall 2019-20 ======
 +===== Intelligence Group Meeting =====
 +
 +  * **Day**: Tuesday
 +  * **Time**: 9:30 am - 11:00 am
 +  * **Venue**: Room 1027, HSB Engineering Building
 +<html><center></html>
 +^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^
 +|  Sept.  10  |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    |
 +|  Sept.  17  |    |  Yue Wang  |  Jichuan Zeng  |    |    |
 +|  Sept. 24  |    |  Haoli Bai  |  Wang Chen   |    |    |
 +|  Oct. 01    |    |  National Day  |    |    |    |
 +|  Oct. 08   |    |  Hou Pong Chan  |  Weibin Wu  |    |    |
 +|  Oct. 15   |    |  Jiani Zhang  |  Pengpeng Liu |    |    |
 +|  Oct. 22  |    |  Wenxiang Jiao  |  Jingjing Li  |    |    |
 +|  Oct. 29  |    |  Ziqiao Meng  |  Yuxin Su  |    |    |
 +|  Nov. 05  |    |  Tianyu Liu  |  Yankai Chen  |    |    |
 +|  Nov. 12  |    |  Xinyu Fu  |  Menglin Yang  |    |    |
 +|  Nov. 19  |    |  Yue Wang  |  Yifan Gao  |    |    |
 +|  Nov. 26  |    |  Haoli Bai  |  Wang Chen   |    |    |
 +|  Dec. 03   |    |  Hou Pong Chan  |  Weibin Wu  |    |    |
 +|  Dec. 10   |    |  Jiani Zhang  |  Pengpeng Liu |    |    |
 +|  Dec. 17  |    |  Wenxiang Jiao  |  Jingjing Li  |    |    |
 +
====== Term 2, Spring 2018-19  ====== ====== Term 2, Spring 2018-19  ======
 +
===== Group Meeting ===== ===== Group Meeting =====
Line 8: Line 33:
^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^ ^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^
|  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    | |  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    |
-|  Jan.  21  |    |  Yue Wang  |    |   |    |+|  Jan.  21  |    |  Yue Wang  |    | {{:presentations:topic-oriented summary.pdf|}}   |    |
|  Jan. 28   |    |  Haoli Bai  |   Jichuan Zeng   |    |    | |  Jan. 28   |    |  Haoli Bai  |   Jichuan Zeng   |    |    |
|  Feb. 04  |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    | |  Feb. 04  |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    |
Line 14: Line 39:
|  Feb. 18  |    |  Hou Pong Chan  |  Wang Chen  |  {{:presentations:wchen_groupmeeting_0218.pdf|wchen_slides}}  |    | |  Feb. 18  |    |  Hou Pong Chan  |  Wang Chen  |  {{:presentations:wchen_groupmeeting_0218.pdf|wchen_slides}}  |    |
|  Feb. 25  |    |  Jiani Zhang  |  Weibin Wu   |    |    | |  Feb. 25  |    |  Jiani Zhang  |  Weibin Wu   |    |    |
-|  Mar. 04  |    |  Wenxiang Jiao |  Yuxin Su  |  {{:presentations:puzzle.pptx|}} |    | +|  Mar. 04  |    |  Wenxiang Jiao |  Yuxin Su  | {{:presentations:puzzle.pptx|}} |    |
|  Mar. 11  |    |  Pengpeng Liu  |    |    |    | |  Mar. 11  |    |  Pengpeng Liu  |    |    |    |
|  Mar. 18  |    |  Ziqiao Meng  |  Jingjing Li  |    |    | |  Mar. 18  |    |  Ziqiao Meng  |  Jingjing Li  |    |    |
|  Mar. 25  |    |  Han Shao  |    |    |    | |  Mar. 25  |    |  Han Shao  |    |    |    |
|  Apr. 1  |    |  Han Shao  |    |    |    | |  Apr. 1  |    |  Han Shao  |    |    |    |
-|  Apr. 8  |    |  -  |   |   |    | +|  Apr. 8  |    |  Yifan Gao   |  | tentative  |    | 
-|  Apr. 15  |    |  - |   |   |    |+|  Apr. 15  |    |  Yue Wang |  Xinyu Fu | {{:presentations:reddit_summarization_MMN.pptx|}}   |    |
|  Apr. 22  |    |  No Meeting  |    |    |    | |  Apr. 22  |    |  No Meeting  |    |    |    |
-|  Apr. 29  |    |  - |   |    |    | +|  Apr. 29  |    |  Haoli Bai |  Jichuan Zeng   |    |    |  
-|  May 27  |    |  - |   |    |    | +|  May 27  |    |  Hou Pong Chan | Wang Chen  |    |    | 
-|  Jun. 10  |    |  - |   |    |    | +|  Jun. 10  |    |  Jiani Zhang | Weibin Wu   |    |    | 
-|  Jun. 17  |    |  - |   |    |    | +|  Jun. 17  |    |  Wenxiang Jiao | Yuxin Su  |    |    |  
-|  Jun. 24  |    |  - |    |    |    | +|  Jun. 24  |    |  Pengpeng Liu |    |    |    | 
-|  Jul. 8  |    |  - |   |    |    |+|  Jul. 8  |    |  Ziqiao Meng | Jingjing Li  |    |    |
|  Jul. 29  |    |  -  |    |    |    | |  Jul. 29  |    |  -  |    |    |    |
|  Aug. 12  |    |  -  |    |    |    | |  Aug. 12  |    |  -  |    |    |    |
 
presentations/home.1554097267.txt.gz · Last modified: 2019/04/01 13:41 by hlbai     Back to top