Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

presentations:home [2018/10/16 15:56]
jnzhang
presentations:home [2019/04/15 15:21] (current)
yuewang
Line 1: Line 1:
 +====== Term 2, Spring 2018-19  ======
 +===== Group Meeting =====
 +
 +  * **Day**: Monday
 +  * **Time**: 2:00 pm - 3:30 pm
 +  * **Venue**: Room 1021, HSB Engineering Building
 +<html><center></html>
 +^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^
 +|  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    |
 +|  Jan.  21  |    |  Yue Wang  |    | {{:presentations:topic-oriented summary.pdf|}}   |    |
 +|  Jan. 28   |    |  Haoli Bai  |   Jichuan Zeng   |    |    |
 +|  Feb. 04  |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    |
 +|  Feb. 11  |    |  Xiaotian Yu  |  |    |    |
 +|  Feb. 18  |    |  Hou Pong Chan  |  Wang Chen  |  {{:presentations:wchen_groupmeeting_0218.pdf|wchen_slides}}  |    |
 +|  Feb. 25  |    |  Jiani Zhang  |  Weibin Wu   |    |    |
 +|  Mar. 04  |    |  Wenxiang Jiao  |  Yuxin Su  |  {{:presentations:puzzle.pptx|}}  |    |
 +|  Mar. 11  |    |  Pengpeng Liu  |    |    |    |
 +|  Mar. 18  |    |  Ziqiao Meng  |  Jingjing Li  |    |    |
 +|  Mar. 25  |    |  Han Shao  |    |    |    |
 +|  Apr. 1  |    |  Han Shao  |    |    |    |
 +|  Apr. 8  |    |  Yifan Gao   |   |  tentative  |    |
 +|  Apr. 15  |    |  Yue Wang  |   Xinyu Fu |  {{:presentations:reddit_summarization_MMN.pptx|}}   |    |
 +|  Apr. 22  |    |  No Meeting  |    |    |    |
 +|  Apr. 29  |    |  Haoli Bai  |   Jichuan Zeng   |    |    |
 +|  May 27  |    |  Hou Pong Chan  |  Wang Chen  |    |    |
 +|  Jun. 10  |    |  Jiani Zhang  |  Weibin Wu   |    |    |
 +|  Jun. 17  |    |  Wenxiang Jiao  |  Yuxin Su  |    |    |
 +|  Jun. 24  |    |  Pengpeng Liu  |    |    |    |
 +|  Jul. 8  |    |  Ziqiao Meng  |  Jingjing Li  |    |    |
 +|  Jul. 29  |    |  -  |    |    |    |
 +|  Aug. 12  |    |  -  |    |    |    |
 +|  Aug. 26  |    |  -  |    |    |    |
 +
====== Term 1, Autumn 2018-19  ====== ====== Term 1, Autumn 2018-19  ======
 +
===== Group Meeting ===== ===== Group Meeting =====
 
presentations/home.1539676574.txt.gz · Last modified: 2018/10/16 15:56 by jnzhang     Back to top