Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

presentations:home [2018/10/16 15:56]
jnzhang
presentations:home [2019/01/15 11:44] (current)
hpchan
Line 1: Line 1:
 +====== Term 2, Spring 2018-19  ======
 +===== Group Meeting =====
 +
 +  * **Day**: Tuesday
 +  * **Time**: 4:00 pm - 5:30 pm
 +  * **Venue**: Room 1021, HSB Engineering Building
 +<html><center></html>
 +^  Date  ^  Topic  ^  Presenter 1  ^  Presenter 2  ^  Slides  ^  Other material  ^
 +|  Jan.  15   |    |  Xinyu Fu  |  Yifan Gao  |    |    |
 +|  Jan.  22  |    |  Jichuan Zeng  |  Yue Wang  |    |    |
 +|  Jan. 29   |    |  Haoli Bai  |   Pengpeng Liu   |    |    |
 +|  Feb. 05  |    |  Chinese New Year Holiday  |    |    |    |
 +|  Feb. 12   |    |  Ken Chan   |  Wang Chen  |    |    |
 +|  Feb. 29  |    |  Yuxin Su  |  Weibin Wu   |    |    |
 +|  Feb. 26  |    |  Wenxiang Jiao  |  Tianyi Yang   |    |    |
 +|  Mar. 05  |    |  Jiani Zhang  |  Ziqiao Meng  |    |    |
 +|  Mar. 12  |    |  Han Shao  |  Jingjing Li  |    |    |
 +|  Mar. 19  |    |    |   |   |    |
 +|  Arp. 2  |    |   |    |    |    |
 +
 +
====== Term 1, Autumn 2018-19  ====== ====== Term 1, Autumn 2018-19  ======
 +
===== Group Meeting ===== ===== Group Meeting =====
 
presentations/home.1539676574.txt.gz · Last modified: 2018/10/16 15:56 by jnzhang     Back to top