@inproceedings{Shen2014,
    author = {Xiaoyong Shen, Li Xu, Qi Zhang, Jiaya Jia},
    title = {Multi-modal and Multi-spectral Registration for Natural Images},
    booktitle={ECCV},
    year = {2014}, 
}